Meme mèo từ chối hiểu là meme chú mèo vàng với khuôn mặt kiểu bất lực, từ chối hiểu đối với những gì diễn ra xung quanh, thậm chí những chuyện rõ rành trước mặt chú cũng thể hiện thái độ dửng dưng, từ chối hiểu.